Jste právě zde: Úvod > Nákupní pravidla > 
22.5.2018 : 17:34

Úvod

NÁKUPNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Personal Mastery s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.prolevaky.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Firma Personal Mastery s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.prolevaky.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena přepravného. 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci obratem, nejpozději však do 15 pracovních dnů (3 týdnů). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 15 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6. Dopravní podmínky, poštovné

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

Česká pošta - platba dobírkou - balík do ruky *

159 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte více jak 5 ks zboží.

Česká pošta - platba dobírkou - doporučené psaní *

 99 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte 1-5ks zboží (dle velikosti), které se vejde do bublinkové obálky A5 nebo A4 (např.písanky, knihy, pastelky, tužky, pera......)

GLS - platba dobírkou - doporučené psaní *

 99 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte 1-5 ks zboží, které se vejde do bublinkové obálky A5 nebo A4 (např.písanky, kniha, pastelky, tužka, pero......)

Česká pošta - balík při platbě předem převodem v bance *

130 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte více jak 5 ks zboží. Po odeslání objednávky Vám bude na konci nabídnuta zálohová faktura, na které jsou i údaje potřebné pro převod tj. částka k zaplacení, číslo účtu, variabilní symbol. Peníze nám jsou připsány během 1 - 3 dnů. Pokud je zboží na skladě, je obratem po připsání platby na účet expedováno.

Česká pošta - doporučené psaní - při platbě předem převodem v bance *

59 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte 1-5ks zboží (dle velikosti), které se vejde do bublinkové obálky A5 nebo A4 (např.písanky, knihy, pastelky, tužky, pera......) a chcete platit předem převodem v bance. Po odeslání objednávky Vám bude na konci nabídnuta zálohová faktura, na které jsou i údaje potřebné pro převod tj. částka k zaplacení, číslo účtu, variabilní symbol. Peníze nám jsou připsány během 1 - 3 dnů. Pokud je zboží na skladě, je obratem po připsání platby na účet expedováno.

GLS - doporučené psaní - při platbě předem převodem v bance *

69 Kč

Tuto službu zvolte, pokud objednáváte 1-5 ks ks zboží, které se vejde do bublinkové obálky A5 nebo A4 (např.písanky, kniha, pastelky, tužky, pero......) a chcete platit předem převodem v bance.Po odeslání objednávky Vám bude na konci nabídnuta zálohová faktura, na které jsou i údaje potřebné pro převod tj. částka k zaplacení, číslo účtu, variabilní symbol. Peníze nám jsou připsány během 1 - 3 dnů. Pokud je zboží na skladě, je obratem po připsání platby na účet expedováno.

Doporučená zásilka na Slovensko *

XY Kč

Na Slovensko zboží zasíláme pouze doporučeně po předchozí platbě přes banku na náš účet. Přepravné pro zákazníky ze Slovenska závisí od váhy balíčku. Po odeslání objednávky, prosím, vyčkejte na mail s celkovou sumou i s poštovným a platebními údaji pro banku. 

Pro zásilky nad 2 500 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.


Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad nebo poškození obalu doporučované zásilky, tuto nepřebírat a neprodleně oznámit poškození přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

Objednávka je závazná, pokud není objednavatelem před odesláním zboží písemně či telefonicky řádně stornována.

7. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

Zákazník má také možnost zboží do 14 dnů od doručení vrátit bez udání důvodu na adresu prodávajícího. Zboží musí být nepoškozené a nepoužité v originálním obalu a je třeba jej poslat jako obyčejnou zásilku či doporučeně. Dobírkové zásilky nepřebíráme. Peníze za zboží Vám budou vráceny obratem - buď na udaný bankovní účet nebo složenkou. 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..