Jste právě zde: Články > Domů... > 
24.4.2018 : 1:16

Domů...

Vyrovnání, souzvuk, soulad, rovnováha, souznění. To vše je harmonie. V našem duálním světě, který je tvořen protikladnými silami, neustále vše směřuje právě k nastolení harmonie. Energetický systém je v neustálém pohybu, a tak vždy jeden z protikladů převládne, druhý ho dostihne, nastane vyrovnání a pak se zase prostřídají. V přírodě se vše odehrává v pravidelných cyklech, kde se střídá klid a pohyb, vývoj a destrukce, světlo a tma. I člověk zůstal součástí přírody, jeho přirozený vývoj je však v mnoha směrech ovlivněn vládou rozumu a tlakem společnosti. Tam, kde jsme se od přírody odklonili, je přirozený a harmonický vývoj narušen. Lidská společnost preferuje pouze jeden z protikladů a ten druhý je potlačován. Tak se vývoj jednoho uměle podpoří na úkor druhého. Nastane tak větší vychýlení, než je obvyklé, a nastolení harmonie se neobejde bez jakéhosi protitlaku. Jde jen o působení vesmírných zákonů, které mají za úkol vše, co přeroste určitou hranici, vyrovnat a umožnit nástup druhého protikladu. Pro názornost stačí uvést příklad. Společnost působí na jednotlivce v tom smyslu, aby byl akční, neustále bojoval, spěchal, aby byl úspěšný a stále se za něčím hnal. Ten, kdo tomuto tlaku podlehne, se bojí vypnout a odpočívat, aby nevypadl z proudu a nebyl někým nahrazen. Z hlediska protikladných sil je zde mnoho energie "Jang" (pohybu) a nedostatek "Jin" (klidu). Protože vesmírné síly vždy směřují k nastolení harmonie, je klid nastolen, i když se tomu člověk urputně brání. Tak například upadne a zraní se nebo onemocní, a tak je dočasně znehybněn a nastává vyrovnání energií. Je tedy pro nás určitě výhodnější vzít působení vesmírných zákonů na vědomí a žít s nimi v souladu. Denní režim je možno si vytvořit tak, aby zde byla aktivita i pasivita vyrovnaná. Pak můžeme žít v harmonii a vracíme se tím ke svým přirozeným cyklům.

Hemisféry
Slovo "hemisféra" znamená polokouli. Tento výraz užíváme nejčastěji v souvislosti s polovinami mozku a také u rozdělení planety země na polokoule jižní a severní, východní a západní. Nabízí se nám zde porovnání levé a pravé mozkové hemisféry a západní a východní zemské polokoule. Náš mozek má dvě poloviny – hemisféry. Levá ovládá naši vnější část a soustředí se na povrch a vnější svět, obsahuje naši vůli, charakter, schopnost dávat, prosadit se, projevit se, je zde sídlo rozumu, vědomí, analytického a logického myšlení, je zde síla, aktivita, bojovnost a obrana. Představuje naši mužskou část, odráží naše emoční vazby k otci a k mužům obecně. Řídí pravou polovinu těla (forma energie JANG).
Pravá hemisféra ovládá naši vnitřní část a soustředí se na naše nitro, je zde citlivost, nevědomí, pasivita, je zde schopnost přijímat, vyživovat, vychovávat, je sídlem empatie, intuice, obrazotvornosti, představivosti a vnímání věcí za hranicemi rozumového chápání, soustředí se pod povrch, do hloubky. Představuje naši ženskou část, odráží emoční vazby k matce a k ženám. Řídí levou polovinu těla (forma energie JIN). 
Zemské polokoule lze obecně charakterizovat podobně. Obyvatelstvo západní polokoule vytvořilo tzv. západní civilizaci, kde je velmi rozvinutá věda a technika, vládne zde rozum, logika. Je zde patrné soustředění na povrch věcí a schopnost vytvořit obrovské vnější bohatství. Obyvatelé západní polokoule tedy využívají více schopností své levé hemisféry, a proto jsou soustředěni více na hmotné statky a vnitřní duchovní hodnoty jim unikají. Je to stav, kdy "dům je plný věcí a pán není doma" (Osho). Dá se též říci, že žijí jako tělo bez duše a stále se za něčím ženou (aktivita a energie Jang).
Východní civilizace na své polokouli byla schopna vytvořit mnoho vnitřních duchovních hodnot, většina obyvatel zde však žije v chudobě. Je zde patrné větší využití pravé hemisféry, tedy bohatý vnitřní život a zároveň pasivita (energie Jin) a vnější nedostatek hmotných prostředků i potravy. Toto lze označit jako stav, kdy " pán je doma a dům je prázdný" a nebo také jako život duše bez těla. 
Jako obyvatelé západní polokoule žijeme pod vládou levé hemisféry a máme se naučit využívat obě a dostat do rovnováhy vnitřní i vnější bohatství. Znamená to více se zklidnit a více přijímat, přestat bojovat a honit se za penězi a majetkem. Soustředit se více pod povrch a do svého nitra. 
Tak se dostaneme do harmonie, která znamená vyrovnání, a nastolíme si optimální stav, kdy " pán je doma a v domě je vše, co potřebuje", tedy duše i tělo jsou spolu v souladu.

Využití pravé hemisféry
Jak už bylo uvedeno, jsme schopni v bdělém stavu využívat převážně svou levou hemisféru a tím je určován náš současný životní styl i spousta problémů, které to přináší.
Dítě se rodí vyrovnané a užívá obě hemisféry. Je přirozené a upřímné, dělá, co cítí, vyjadřuje své emoce bez zábran, má různé schopnosti. Vlivem vnější rozumové výchovy se v době dospívání vliv pravé hemisféry minimalizuje.
Tak je dospělý člověk rozumný, ale ne moudrý, bohatý, ale ne šťastný, pracuje, ale není spokojený. Využití schopností pravé hemisféry je omezeno, nikoliv však znemožněno. Většina lidí je v bdělém stavu schopna využít jen levou půli mozku. Spojení obou hemisfér nastává v tzv. hladině alfa, která představuje klidový stav mozku s vibracemi mezi 7 - 14 Hz. Prakticky je to stav před usnutím a určitá část doby spánku, v níž probíhá snění.
Vědomě se do této hladiny dostáváme při meditaci a také v ní probíhají terapie. Dostat se do hladiny alfa je jednoduché – stačí zaujmout polohu, v níž se tělo úplně uvolní, nejčastěji je to leh na zádech nebo sezení na židli. Je třeba zavřít oči, což umožní přesunout soustředění z vnějšího světa do vlastního nitra. Pomáhá uvolněné dýchání a zklidňující hudba. V tomto stavu nejen relaxujeme, ale také jsme schopni využít svou intuici neboli vnitřní moudrost, můžeme se dostat k informacím a zkušenostem, uloženým v nevědomí. Zde nalezneme příčiny problémů, nemocí i odpovědi na důležité otázky, které nám vnější svět dát nemůže, neboť se týkají pouze nás samých. Důležité je vždy připomenout vliv všudypřítomných protikladů – lásky a strachu. Využití levé hemisféry a současný vliv strachu přivedl lidstvo k násilí, boji a válkám, neboť tak se projevuje mužská síla a bojovnost, zbavená ženské citlivosti a schopnosti přijímat. Cesta k míru tedy vede přes láskyplné spojení naší duše i těla, zvýšení využití citu a intuice a schopnosti přijímat vše takové, jaké to je bez snahy vše měnit a bojovat s tím, co se nám nelíbí. Přijdeme na to, že poznáním sebe sama můžeme spoustu věcí v sobě pochopit a změnit a tím se bude okolí proměňovat, neboť se v něm budou jako v zrcadle odrážet naše vnitřní pokroky a změny. Vnější svět změnit nemůžeme, neboť jsme zodpovědní pouze sami za sebe. S proměnou vlastního nitra směrem od boje k míru a lásce si ale do svého života přitáhneme vše, co souzní s mírem a láskou. Tak si uvědomíme, že není třeba vnější svět měnit, neboť máme schopnost vytvářet si svůj vlastní podle svých představ.

Otevři své srdce...